Show calendar

Check all of our cyclo's Menu

Disclaimer

Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper:

NV Flanders Classics Harensesteenweg 228 1800 Vilvoorde (België) BTW BE 0818.388.802 Tel: 02/255.00.00 Fax: 02/252.49.70 info@flandersclassics.be

De onderneming is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0818.388.802.

Flanders Classics NV biedt via deze site tickets te koop aan voor de fietsevenementen van de Proximus Cycling Challenge

Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of nadeel door wijzigingen van plaats, prijs of datum, noch door de annulering van een evenement. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling. Inschrijvingen mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.

Een inschrijving voor een evenement kan niet worden terugbetaald(zelfs niet in geval van verlies of diefstal), teruggenomen of omgeruild, behalve wanneer het event wordt afgelast. Deze terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke koper.

De inschrijving gebeurt op het ogenblik van het verzenden van de bevestigingsmail en is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Er zijn geen fysieke tickets voor een evenement. Inschrijving wordt bevestigd door een bevestigingsmail die geldt als inschrijvingsbewijs. Op het evenement kan het voorleggen van een identiteitsbewijs gevraagd worden om de geldigheid van de bevestigingsmail na te gaan. Bij een niet opdagen de dag van het evenement wordt de inschrijving als verkocht beschouwd en niet terugbetaald noch omgeruild. Eventuele vertragingen kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen, terugbetalingen of intresten.

Flanders Classics NV wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van Flanders Classics NV. Flanders Classics NV is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Flanders Classics NV dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Flanders Classics NV behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door Flanders Classis NV voor marketingdoeleinden en kunnen worden ter beschikking gesteld van contractueel verbonden partijen. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen Flanders Classics NV en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door Flanders Classics NV kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. Flanders Classics NV heeft het recht deze algemene wijzigingen worden van kracht voor alle aankopen vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en Flanders Classics NV worden enkel beheerst door het Belgisch Recht.

×

Information

Track

Organisation